دوشنبه 20 تیر‌ماه سال 1390

بافتنیم مثه تو خوب نیست..اما میزنم رج چهلودومو

 

نه که سراز لاک غرورم برداشتم ...این چن روز سبد بافتنیاتم صداش دراومده از نبودنت...